பொதுத்தமிழ் பாடத்திட்ட வாரியான கொள்குறி மாதிரித் தேர்வு – 1

Posted by: TNPSCPortal.In on 00:44 Categories:
பகுதி –அ 1) பொருத்துக - பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல், புகழ்பெற்ற நூலாசிரியர்கள் – நூல்கள்
  1. 1. பொருத்துக:
        அ) நண்பு - 1. வஞ்சம்
        ஆ) படிறு – 2. நட்பு
        இ) ஏமாப்பு – 3. பாதிரிப் பூ
        ஈ) பாடலம் – 4. பாதுகாப்பு
    1. அ)-2 ஆ)-3 இ)-1 ஈ)-4
    2. அ)-3 ஆ)-2 இ)-1 ஈ)-4
    3.   அ)-2 ஆ)-1 இ)-4 ஈ)-3
    4.  அ)-4 ஆ)-1 இ)-3 ஈ)-2

  2. “சேயூர்க் கலம்பகம்” நூலை இயற்றியவர்
    1. திரு.வி.க
    2. சங்கரதாச சுவாமிகள்
    3. ஔவையார்
    4. அந்தகக்கவி வீரராகவர்

  3. பொருத்துக:
        அ) சேய் - 1. வயல்
        ஆ) செய் – 2. பகை
        இ) மதலை – 3. துணை
        ஈ) தெறு – 4. தூரம்
    1. அ)-4 ஆ)-1 இ)-3 ஈ)-2
    2. அ)-2 ஆ)-3 இ)-1 ஈ)-4
    3. அ)-3 ஆ)-2 இ)-1 ஈ)-4
    4. அ)-2 ஆ)-1 இ)-4 ஈ)-3

  4. இவற்றில் முடியரசன் இயற்றிய நூல் எது?
    1. குயில்பாட்டு
    2. பூங்கிளி
    3. சிலை எழுபது
    4.  வீர காவியம்
  5. பொருத்துக:
        அ) மடவாள் - 1. பவளம்
        ஆ) கடம் – 2. பெண்
        இ) துகிர் – 3. உடம்பு
        ஈ) மிசை – 4. மேடு
    1. அ)-2 ஆ)-1 இ)-4 ஈ)-3
    2. அ)-4 ஆ)-1 இ)-3 ஈ)-2
    3. அ)-3 ஆ)-2 இ)-1 ஈ)-4
    4. அ)-2 ஆ)-3 இ)-1 ஈ)-4

  6. உரிமை வேட்கை நூலாசிரியர் யார்
    1. பாரதிதாசன்
    2. திரு.வி.க
    3. முடியரசன்
    4. சுரதா

  7. பொருத்துக:
        அ) தூறு - 1. உறவினர்
        ஆ) நெறி – 2. வழி
        இ) தமர் – 3. புதர்
        ஈ) கலம் – 4. அணி
    1. அ)-4 ஆ)-1 இ)-3 ஈ)-2
    2. அ)-2 ஆ)-3 இ)-1 ஈ)-4
    3. அ)-3 ஆ)-2 இ)-1 ஈ)-4
    4. அ)-2 ஆ)-1 இ)-4 ஈ)-3

  8. இவற்றில் பம்மல் சம்பந்தனார் இயற்றிய நாடகம்?
    1. பவளக்கொடி
    2. நல்லதங்காள்
    3. இலவகுசா
    4. சபாபதி

  9. குழந்தை இலக்கியம் நூலை படைத்தவர்
    1. திரு.வி.க
    2. நாமக்கல் கவிஞர்
    3. வாணிதாசன்
    4. பாரதிதாசன்

  10. பொருத்துக:
        அ) களபம் - 1. குதிரை
        ஆ) புரவி – 2. சந்தணம்
        இ) மேழி                – 3. பொன்
        ஈ) கனகம் – 4. கலப்பை
    1. அ)-4 ஆ)-1 இ)-3 ஈ)-2
    2. அ)-2 ஆ)-3 இ)-1 ஈ)-4
    3. அ)-3 ஆ)-2 இ)-1 ஈ)-4
    4. அ)-2 ஆ)-1 இ)-4 ஈ)-3Click G+ to Inform this article to your friends
To attend more Pothu Tamil Tests >>> Go Back to Test Page