பொதுத்தமிழ் பாடத்திட்ட வாரியான கொள்குறி மாதிரித் தேர்வு – 5

Posted by: Yurekha ! on 09:32 Categories:

பகுதி-அ 5) பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்
 1. வினா1
  1.  கன்னடம்
  2.  தெலுங்கு
  3.  இந்தி
  4.  தமிழ்

 2. வினா2
  1.  வஞ்சிக் காண்டம்
  2.  புகார் காண்டம்
  3.  மதுரைக் காண்டம்
  4.  சுந்தர காண்டம்

 3. வினா3
  1.  விகடகவி
  2.  ஆசுகவி
  3.  சித்திரக்கவி
  4.  மதுரகவி

 4. வினா4
  1.  அர்ச்சுனன்
  2.  தர்மன்
  3.  சகாதேவன்
  4.  கண்ணன்

 5. வினா5
  1.  ஆந்தை
  2.  கோட்டான்
  3.  கூகை
  4.  காகம்

 6. வினா6
  1.  கொற்கை
  2.  காஞ்சி
  3.  முசிறி
  4.  காவிரிப்பூம்பட்டினம்

 7. வினா7
  1.  விமலை
  2.  சுரமஞ்சரி
  3. கணிகை
  4.  கேமசரி

 8. வினா8
  1.  சரசுவதி அந்தாதி
  2.  சடகோபர் அந்தாதி
  3.  ஏர் எழுபது
  4.  இனியவை நாற்பது

 9. வினா9
  1.  கோட்டாட்சியர்
  2.  வட்டாட்சியர்
  3.  காவல்துறை ஆணையர்
  4.  வருவாய் ஆய்வாளர்

 10. வினா10
  1.  பள்ளு
  2.  குறவஞ்சி
  3.  பிள்ளைத்தமிழ்
  4.  வெண்பா


Click G+ to Inform this article to your friends
To attend more Pothu Tamil Tests >>> Go Back to Test Page